Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de diensten die DeAntieksite.nl aanbiedt. De abonnementen en de bijbehorende diensten zijn activiteiten van Maasbeeld, gevestigd te Rotterdam. Door zich als abonnee te registreren en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te accepteren gaat de abonnee een contract van dienstverlening aan met Maasbeeld.

Dienstverlener: Maasbeeld
Gebruiker: gebruiker van DeAntieksite.nl
Deelnemer: Geregistreerd met gegevens en eigen pagina op DeAntieksite.nl
Abonnee: aanbieder van artikelen op DeAntieksite.nl

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Maasbeeld, gebruiker en abonnee. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk door middel van een schriftelijk vastgelegde nadere overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden blijven toepasselijk behoudens voor zover in een dergelijke nadere overeenkomst anders is bepaald. Een dergelijke nadere overeenkomst geldt uitsluitend voor de daarin bepaalde gevallen.

2.2 De abonnee erkent dat Maasbeeld bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden. In geval van een relevante wijziging van de Algemene Voorwaarden zal Maasbeeld alle abonnees per e-mail hiervan op de hoogte stellen en de tekst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden meezenden. De abonnee is te allen tijde bevoegd het abonnement op te zeggen tot een maand voor het verstrijken van het abonnement.

2.3 Alle informatie binnen de site van DeAntieksite.nl valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren.

Artikel 3 Deelnemer en abonnee deAntieksite.nl

3.1 Men kan deelnemen aan DeAntieksite.nl door zich als deelnemer te registreren. Deelname staat uitsluitend open voor bedrijven die als antiekhandel of als een direct gerelateerde branche ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Een deelnemer dient zich te registreren door het deelnameformulier volledig en naar waarheid in te vullen en deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Na de registratie ontvangt de deelnemer op het in het deelnameformulier opgegeven e-mailadres een bevestiging.

3.2 Met registratie als jaarabonnee van DeAntieksite.nl verplicht men zich tot betaling van het voorafgestelde jaarlijkse abonnementsgeld.
Het tarief van een jaarabonnement kan door Maasbeeld gewijzigd worden en dient in dat geval 3 maanden voor vervaldatum meegedeeld te worden aan de abonnee.

3.3 Maasbeeld behoudt zich het recht voor de deelname of de deelname/het abonnement op DeAntieksite.nl te weigeren aan een ieder en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of deelname/abonnement te ontbinden van deelnemers/abonnees die niet meerderjarig en handelingsbekwaam blijken te zijn, onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen jegens Maasbeeld of een derde in verband met DeAntieksite.nl dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze overeenkomst houden.

3.4 De deelnemer/abonnee staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn/haar geregistreerde gegevens (zie art. 4.4) en dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze, zonodig te wijzigen.

Artikel 4 Aanbieden van antiek en verkopen.

4.1 Abonnee mag dezelfde aangeboden goederen in maximaal twee categorieën tegelijk aanbieden op DeAntieksite.nl. De abonnee dient de aangeboden goederen aan te bieden in de meest passende categorieën.

4.2 Aangeboden goederen worden na verkoop binnen drie weken automatisch in het archief geplaatst.

4.3 De abonnee staat ervoor in dat de door haar/hem bij registratie of ter zake van een aangeboden goed verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant:

  • juist, volledig en accuraat is;
  • geen gestolen of namaakgoederen betreft;
  • geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of privacyrecht van een derde, waaronder gekopieerd materiaal;
  • niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling;
  • geen dreigende, godslasterlijke, discriminerende of hinderlijke boodschappen bevat of betreft;
  • geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft;
  • geen hedendaagse wapens of munitie;
  • geen nazi materiaal, racistische en haatdragende teksten;
  • geen computervirussen of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma’s of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven;

4.4 DeAntieksite.nl heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht door abonnee opgegeven teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk voor plaatsing te weigeren of te verwijderen.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid van de deelnemer/abonnee.

DeAntieksite.nl aanvaardt noch ten opzichte van deelnemer/abonnee noch ten opzichte van derden enige aansprakelijkheid voor door of namens abonnee aan DeAntieksite.nl verstrekte teksten, afbeeldingen en andere gegevens.
Deelnemer/abonnee vrijwaart DeAntieksite.nl voor aanspraken van derden, inclusief de in verband daarmede door DeAntieksite.nl te maken kosten. Meer in het bijzonder vrijwaart deelnemer/abonnee DeAntieksite.nl voor aanspraken van derden uit hoofde van enig recht van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords in verband met publicatie door DeAntieksite.nl, op welke wijze ook, van enige door of zijdens abonnee aan DeAntieksite.nl verstrekte teksten, afbeeldingen en/of andere gegevens.

Artikel 6: Overmacht.

In geval van verhindering van de nakoming door DeAntieksite.nl van een verplichting tengevolge van overmacht, wordt de betreffende verplichting van DeAntieksite.nl voor de duur van de overmacht opgeschort. In zodanig geval zal DeAntieksite.nl deelnemer/abonnee hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van DeAntieksite.nl onafhankelijke, ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de betreffende verplichting van DeAntieksite.nl tijdelijk of blijvend in redelijkheid als te bezwaarlijk moet worden aangemerkt.
Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen heeft DeAntieksite.nl het recht om de overeenkomst geheel of voor wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan abonnee. Na zodanige ontbinding heeft geen van beide partijen meer enige aanspraak op de andere uit hoofde van de betreffende overeenkomst.

Artikel 7 Contractduur.

De minimale contractduur van het abonnement is 12 maanden. Na verstrijken van deze termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met de genoemde termijn, tenzij de abonnee de overeenkomst voor het verstrijken van de termijn schriftelijk opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden.

8.1 Facturen terzake van door DeAntieksite.nl aanvaarde abonnementen dienen zonder korting of compensatie binnen 21 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

8.2 Betalingen dienen te geschieden door overmaking op de bankrekening van Maasbeeld, vermeld op de factuur.

Artikel 9: Gevolgen van niet tijdige betaling.

9.1 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door abonnee aan Maasbeeld is abonnee, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend.

9.2 In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door abonnee aan Maasbeeld komen alle daardoor aan Maasbeeld veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van abonnee, die deze des verzocht onverwijld aan Maasbeeld zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van Maasbeeld worden, naast verrekening door Maasbeeld van rente en administratiekosten, bepaald door het door Maasbeeld ingeschakelde incassobureau/gerechtsdeurwaarder.

9.3 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van abonnee, worden alle door abonnee aan Maasbeeld verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

Artikel 10: Positie van Maasbeeld.

10.1 Deelnemer/abonnee en gebruiker erkennen dat Maasbeeld DeAntieksite.nl slechts organiseert en deze in de vorm van een website ter beschikking stelt aan de abonnee en dat Maasbeeld op generlei wijze betrokken is bij de transactie tussen koper en abonnee. Maasbeeld is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de aangeboden goederen, de getrouwheid of nauwkeurigheid van het aanbod, de bevoegdheid van de abonnee om de aangeboden goederen daadwerkelijk te kunnen verkopen, noch de bevoegdheid van de koper om de aangeboden goederen daadwerkelijk te kunnen kopen.

10.2 Deelnemer/abonnee en gebruiker erkennen dat Maasbeeld niet aansprakelijk is voor het al dan niet totstandkomen van een transactie noch voor de afwikkeling daarvan.

10.3 De deelnemer/abonnee aanvaardt dat Maasbeeld niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van Maasbeeld overeenkomstig artikelen 3.3 en 4.4 en zal aan Maasbeeld alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit enige aanspraak van een derde ter zake van in die artikelen genoemde niet toegestane handelingen door de deelnemer/abonnee.

10.4 De abonnee aanvaardt dat Maasbeeld niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de abonnee lijdt als gevolg van het niet kunnen krijgen van toegang tot DeAntieksite.nl, storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie of enige tekortkoming van Maasbeeld in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Maasbeeld.

10.5 De abonnee vrijwaart Maasbeeld voor alle aanspraken ten aanzien van door de abonnee aangeboden goederen, ter zake van enig aanbod op DeAntieksite.nl en ter zake van het door de abonnee of een derde niet leveren of niet (volledig) betalen van op DeAntieksite.nl vertoonde goederen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid Maasbeeld.

11.1 Maasbeeld aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen, in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van abonnee of derden waarvoor deze verantwoordelijk is.

11.2 Maasbeeld is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van abonnee.

11.3 Indien Maasbeeld krachtens de voorgaande artikelleden jegens abonnee aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Maasbeeld aan abonnee in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan.

Artikel 12: Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen Maasbeeld, deelnemer, abonnee en gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Bekijk meer artikelen uit de catalogus